Visit Lidingö - Lidingös besöksportal

Hem

Runristning och gravfält vid Askrikevägen

Runristningen ligger i en skogsbacke.

Runristningen ligger i en skogsbacke.

"Åsmund ristade runor efter Sten, sin farfar, och fadern till Sibbe och Gerbjörn... ett stort minnesmärke efter en god man"

"Åsmund ristade runor efter Sten, sin farfar, och fadern till Sibbe och Gerbjörn... ett stort minnesmärke efter en god man"

Runristning och gravfält vid Askrikevägen.

Runristning och gravfält vid Askrikevägen.

Runristning och gravfält vid Askrikevägen

Vid korsningen där Askrikevägen, Rönnvägen och Villavägen möts (se karta längst ned) ligger ett gravfält från järnåldern. Det består av ett femtiotal gravar. Huvuddelen av dem avtecknar sig under runda mer eller mindre välvda kullar. Här finns också tre gravar som har en rektangulär form och en grav som har formen av en treudd. I gravfältets södra del finns en runristning på en bergshäll.

Runristning
Runhällen, som upptäcktes vintern 1984 när två pojkar åkte kälke, är Lidingös andra kända runristning.

Inskriptionen höggs till minne av Sten som sannolikt var bosatt på Lidingö under vikingatidens slutskede. Seden att rista runinskrifter av detta slag hörde hemma i den spänningsladdade brytningstiden mellan hedendom och kristendom på 1000-talet. Runhällen var fram till 1984 dold av ett jordlager.

Texten på hällen har tolkats till:
“Åsmund ristade runor efter Sten, sin farfar, och fadern till Sibbe och Gerbjörn… ett stort minnesmärke efter en god man”

Om Sten och sönerna Sibbe och Gerbjörn ligger begravda här på Bo-gravfältet kan inte utläsas på inskriptionen. Men gravfältet precis ovanför stenhällen är av samma storlek som gravfältet vid Sticklinge, alldeles söder om Lidingö golfbana.

Det stora, likarmade korset i ristningen vittnar om att Sten, som är den till namnet hittills äldste lidingöbon, bekände sig till den kristna tron. En del av ornamentiken är fragmentarisk men större delen av av risningen är bevarad.

Gravfält
1972 undersöktes tre av gravarna i gravfältet. En grav innehöll inga daterande fynd. En innehöll nitar, spikar, fragment av kam och brynsten, keramikskärvor och brända ben. Den tredje graven innehöll järn-, kam- och brynstensfragment, keramikskärvor och brända ben. De två gravar som kunde dateras var från yngre järnåldern (500 – 1050). Gravfältet har sannolikt använts som begravningsplats för de äldsta bönderna i Bo (Vikby).

De flesta anläggningarna bör, liksom de undersökta, innehålla hedniska brandgravar, men det är möjligt att de yngsta begravningarna skedde på kristet vis och att en del därför döljer kistgravar där de döda har jordats obrända.

Kommunikationer: Tunnelbana till Ropsten. Buss 204, 211, 212 och 222 (endast vid högtrafik) till hållplats Askrikevägen. Gå bakåt mot bussens körriktning till trafikljuset, korsa Norra Kungsvägen och gå på Askrikevägen cirka 200 meter. Runristningen ligger på vänster sida. Informationsskylt finns.

© visitlidingo.se 2019